Freitag, 10. Januar 2014

اعتزاز حسن جوان قهرمان پاکستانی که جان شمار زیادی را نجات دادبنابر گزارش رسانه ها، اعتزاز حسن یک جوان 15 ساله پاکستانی با قربانی کردن خودش، جان چندین نفر را نجات داد.اعتزاز حسن بر حسب اتفاق، کمی دیر تر به مکتب رسیده بود،؛ اما چنانچه در پاکستان و شماری از کشورهای دیگر جهان نیز معمول است، در مجازات به این دیر رسیدن، از ساعت اول درس محروم ساخته شده بود. 
اعتزاز حسن حین آنکه برای سپری کردم زمان مجازات خویش، در دم در ورودی مکتب می رود، متوجه می شود که یک جوان حدود 20 تا 25 ساله نیز با لباس یونیفارم مکتب دردم دروازه است. 
وقتی با وی هم صحبت می شود، متوجه سیم و مواد انفجاری در تن آن جوان می گردد. 
در اول با یکی دو تن دیگر فرار می کند، اما به زودی بر می گردد و با پرتاب سنگ می خواهد آن جوان را از محل براند؛ بعد خودش را که نوجوان تنومندی است، بالای آن مرد انتحاری پرتاب می کند. 
مرد انتحاری مؤفق می شود که خودش را منفجر بسازد، ودرجا کشته می شود؛ اما اعتزاز حسن ساعاتی بعد در شفاخانه جانش را به حق تسلیم می کند. 
پولیس محل در این رابطه گفته است که او با این عملش جان چندین نفر را نجات داده است. 
قابل یادآوریست که در مکتبی که قرار بوده این عمل انتحاری صورت بگیرد، حدود 2000 شاگرد درس می خوانند. 
به گفته پولیس پاکستان، فرد انتحاری  شش کیلو مواد انفجاری را در بدن خویش پنهان کرده بود. 

در حالیکه مردم پاکستان این نوجوان را قهرمان می خوانند، تا اکنون مقامهای حکومتی این کشور هیچگونه ابراز نظری در مورد عمل فداکارانه ی این جوان از خود نشان نداده اند. 

 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen