Sonntag, 18. November 2012

قطره اشکی برای قانا

شب است آتش و باروت، درد و رنج و شقاوت
شکست صبح شکفتن، شکست دست سخاوت
زسمت دامن دریاچه دود، بغض و عداوت
خداکجاست؟ بلندای روشنان عنایت
خدا کجاست که این آسمان ستاره ببارد
سپیده از نفس کوچه ها هماره ببارد
برای مادر عاشق، برای دیده به راهان
به جای آتش و خمپاره ها، ستاره ببارد
زکوچه کوچه ی مشرق، زدلستان شقایق
خلوص گرمی و پیوند را دوباره ببارد
غلیظ وحشت و ظلمت،هجوم زخم و مصیبت
زکوچه های فلسطین پاره پاره ببارد؟
وسیع قامت گلباغها و دامن « قانا»
زتکه تکه ی دل زخم آشکاره ببارد


خدا مدد برسان تا که مادرانه بگریم
برای قلب غریبان شهر قانه بگریم
دوام درد، شکستن، هجوم گریه و بستن
به تلخ نام فلسطینی، عاشقانه بگریم
·                     تصویرقانا 2006


   قانا ناحیه ایست در جنوب لبنان
حجم دردی که در دوام حمله ی هوایی نیروهای اسراییلی، در پایان جون و سه هفته ی اول ماه جولای 2006 میلادی جان صدها فلسطینی را گرفت،قطره اشکی از دیدگان من زاد برای «قانا».
و امروز شش سال بعد بازهم و هنوز هم ازخاک زخمی فلسطین بوی خون و تلخ دود و خاکستر می آید و ما آدمهای اینسوی دنیا گاهی فقط تآسف می کنیم.


                                          تصویر نوامبر 2012                      مادر شکسته ی فلسطینی!
                     درد دارم و خیلی درد دارم.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen